REGULAMIN RODZINNEGO  RAJDU  ROWEROWEGO

Niepołomice 21.07.2019

 

I Cel imprezy:

 1. Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 3. Zapoznanie uczestników ze szlakami rowerowymi oraz walorami krajobrazowymi i historycznymi Niepołomic i Puszczy Niepołomickiej.

II Organizatorzy:

Małopolski Związek Kolarski, os. Zielone 25, 31-97 Kraków, www.mzkol.pl,

tel. 695 269 696,  e-mail: marek.kosicki@mzkol.pl .

Strona rajdowa: www.rodzinnerajdyrowerowemalopolska.pl    

Osobą odpowiedzialną za organizację rajdu jest prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego Marek Kosicki.

Partnerzy:

 1. Województwo Małopolskie
 2. Nadleśnictwo Niepołomice.
 3. Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach.

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

III Termin i miejsce rajdu:

Rajd odbędzie się 21 lipca 2019 (niedziela).

Zapisy do rajdu od godz. 10.00  na Polanie Sitowiec przy Drodze Królewskiej. Start o godz. 12.00. Meta na Polanie Sitowiec.

IV Zasady uczestnictwa:

 1. Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).
 2. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 3. Do pełnoprawnego udziału w rajdzie (posiłek, medal, pamiątki, udział w konkursach i zawodach) uprawnia zgłoszenie się w terminie w Biurze Rajdu, wypełnienie karty uczestnictwa i pobranie pakietu startowego
 4. Uczestnicy rajdu otrzymują przy zapisie na własność numer startowy, który muszą umieścić na rowerze z przodu na kierownicy. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze.
 5. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 11 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie (wzór do pobrania na stronie rodzinnerajdyrowerowemalopolska.pl lub do pobrania przy zapisach w biurze rajdu) oraz posiadać kartę rowerową, za co odpowiedzialny jest opiekun podpisujący oświadczenie.
 6. Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 7. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego tzn. przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji, straży lub organizatora.
 8. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w żadnej postaci.
 9. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.
 10. Na trasie trasy Mini występują odcinki szutrowe.
 11. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.
 12. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo, za co odpowiada opiekun podpisujący oświadczenie).
 13. W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat i stosowne uprawnienia.
 14. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników.

Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci do lat 18 na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

V „Zwiedzamy Małopolskę”:

Na trasach rajdu znajduje się wiele miejsc szczególnie atrakcyjnych turystycznie, zaznaczonych na mapce tras. Zachęcamy do ich zwiedzenia, tym bardziej ze w niektórych z nich czekają na turystów niespodzianki – zdrapki, za które można wygrać na mecie drobne upominki, bony empiku, a nawet firmowy rower Lapierre.

VI Zawody dla dzieci:

Zawody dla dzieci będą miały charakter zabawy sportowej na różnych trasach na trasie przy Polanie Sitowiec o godz. 15.00 w każdej z 6 grup – dziewczęta/chłopcy: do 7 lat (ur. 2012 i młodsi), 8-10 lat (2009-2011) i 11-13 (2006-2008). Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy, a zwycięzcy puchary. Zawody odbędą się o godz. 15.00, zgłoszenia do zawodów w biurze rajdu w godz. 14.15 – 14.45. Kaski obowiązkowe!!

VII Zgłoszenia:

Zgłoszenia do rajdu można dokonać wyłącznie w dniu rajdu w miejscu zbiórki na Polanie Sitowiec przy Drodze Królewskiej w godz. 10.00 – 11.45. Przy odbiorze pakietu startowego należy oddać podpisane oświadczenie uczestnika (do pobrania w dniu rajdu w miejscu zgłoszeń lub na stronie www.rodzinnerajdyrowerowemalopolska.pl).

VIII Zasady bezpieczeństwa:

 1. Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator przewidział obecność pomocnych służb organizatora, co w żaden sposób nie zwalnia uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.
 3. Wszystkie osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym – harmonogramie przejazdu, nie mogą liczyć na pomoc organizatora przy zabezpieczeniu trasy.
 4. Trasę należy pokonywać w określonym limicie czasowym określonym w programie, to jest do godz.15.00. Osoby, które nie zakończą rajdu do godz. 15.00 przestają być uczestnikami rajdu.
 5. Wszystkie samochody biorące udział w rajdzie będą oznakowane: pilot – Uwaga Rajd Rowerowy; Koniec Rajdu; Ambulans.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

IX Przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku:

 1. Administratorem danych osobowych w związku z rajdem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r Nr 101, poz 926 j.t. ze zm) jest Małopolski Związek Kolarski, 31-971 Kraków, Os. Zielone 25.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnika rajdu. Osobom przysługuje prawo do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie. Organizator może przetwarzać dane osobowe tylko w związku z organizacją rajdu i w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
 3. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych.

X Świadczenia od Organizatorów:

 1. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 2. Bezzwrotny numer startowy.
 3. Mapka trasy z objaśnieniami.
 4. Pamiątkowy medal.
 5. Oznakowane trasy.
 6. Opieka medyczna i ratownicza.
 7. Gorący posiłek oraz woda mineralna na zakończenie rajdu.
 8. Festyn sportowy, konkursy, zawody.
 9. Nagrody w zdrapkach w grze terenowej „Zwiedzamy Małopolskę”.
 10. Bufet owocowy dla dzieci na trasach Mini.
 11. Nagrody w konkursach i zawodach dla uczestników.
 12. Dyplomy dla wszystkich dzieci startujących w zawodach.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

REGULAMIN RODZINNEGO  RAJDU  ROWEROWEGO

Przeciszów 13.07.2019

 

I Cel imprezy:

 1. Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 3. Zapoznanie uczestników ze szlakami rowerowymi oraz walorami krajobrazowymi i historycznymi Przeciszowa i okolic.

II Organizatorzy:

Małopolski Związek Kolarski, os. Zielone 25, 31-97 Kraków, www.mzkol.pl,

tel. 695 269 696,  e-mail: marek.kosicki@mzkol.pl .

Strona rajdowa: www.rodzinnerajdyrowerowemalopolska.pl    

Osobą odpowiedzialną za organizację rajdu jest prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego Marek Kosicki.

Partnerzy:

 1. Województwo Małopolskie
 2. Urząd Gminy Przeciszów
 3. TTR Cyklista Przeciszów
 4. Biblioteka Publiczna w Przeciszowie

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

III Termin i miejsce rajdu:

Rajd odbędzie się dnia 13 lipca 2019 (sobota).

Zapisy do rajdu od godz. 9.00 na Stadionie Sportowym w Przeciszowie.  Start  o godz. 11.00.

IV Zasady uczestnictwa:

 1. Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).
 2. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 3. Do pełnoprawnego udziału w rajdzie (posiłek, medal, pamiątki, udział w konkursach i zawodach) uprawnia zgłoszenie się w terminie w Biurze Rajdu, wypełnienie karty uczestnictwa i pobranie pakietu startowego
 4. Uczestnicy rajdu otrzymują przy zapisie na własność numer startowy, który muszą umieścić na rowerze z przodu na kierownicy. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze.
 5. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 11 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie (wzór do pobrania na stronie rodzinnerajdyrowerowemalopolska.pl lub do pobrania przy zapisach w biurze rajdu) oraz posiadać kartę rowerową, za co odpowiedzialny jest opiekun podpisujący oświadczenie.
 6. Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 7. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego tzn. przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji, straży lub organizatora.
 8. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w żadnej postaci.
 9. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.
 10. Na trasie rajdu występują odcinki szutrowe.
 11. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.
 12. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo, za co odpowiada opiekun podpisujący oświadczenie).
 13. W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat i stosowne uprawnienia.
 14. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników.

Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci do lat 18 na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

V „Zwiedzamy Małopolskę”:

Na trasach rajdu znajduje się wiele miejsc szczególnie atrakcyjnych turystycznie, zaznaczonych na mapce tras. Zachęcamy do ich zwiedzenia.

VI Zawody dla dzieci:

Zawody dla dzieci będą miały charakter zabawy sportowej na różnych trasach na terenie w rejonie Stadionu Sportowego o godz. 15.00 w każdej z 6 grup – dziewczęta/chłopcy: do 7 lat (ur. 2012 i młodsi), 8-10 lat (2009-2011) i 11-13 (2006-2008). Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy, a zwycięzcy puchary. Zawody odbędą się o godz. 15.00, zgłoszenia do zawodów w biurze rajdu  w godz. 14.15 – 14.45. Kaski obowiązkowe!!

VII Zgłoszenia:

Zgłoszenia do rajdu można dokonać wyłącznie w dniu rajdu w miejscu zbiórki na Stadionie Sportowym w Przeciszowie w godz. 9.00 – 10.45. Przy odbiorze pakietu startowego należy oddać podpisane oświadczenie uczestnika (do pobrania w dniu rajdu w miejscu zgłoszeń lub na stronie www.rodzinnerajdyrowerowemalopolska.pl).

VIII Zasady bezpieczeństwa:

 1. Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator przewidział obecność pomocnych służb organizatora, co w żaden sposób nie zwalnia uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.
 3. Wszystkie osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym – harmonogramie przejazdu, nie mogą liczyć na pomoc organizatora przy zabezpieczeniu trasy.
 4. Trasę należy pokonywać w określonym limicie czasowym określonym w programie, to jest do godz.15.00. Osoby, które nie zakończą rajdu do godz. 15.00 przestają być uczestnikami rajdu.
 5. Wszystkie samochody biorące udział w rajdzie będą oznakowane: pilot – Uwaga Rajd Rowerowy; Koniec Rajdu; Ambulans.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

IX Przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku:

 1. Administratorem danych osobowych w związku z rajdem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r Nr 101, poz 926 j.t. ze zm) jest Małopolski Związek Kolarski, 31-971 Kraków, Os. Zielone 25.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnika rajdu. Osobom przysługuje prawo do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie. Organizator może przetwarzać dane osobowe tylko w związku z organizacją rajdu i w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
 3. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych.

X Świadczenia od Organizatorów:

 1. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 2. Bezzwrotny numer startowy.
 3. Mapka trasy z objaśnieniami.
 4. Pamiątkowy medal.
 5. Oznakowane trasy.
 6. Opieka medyczna i ratownicza.
 7. Gorący posiłek oraz woda mineralna na zakończenie rajdu.
 8. Festyn sportowy, konkursy, zawody.
 9. Nagrody w zdrapkach w grze terenowej „Zwiedzamy Małopolskę”.
 10. Bufet owocowy dla dzieci na trasach Mini.
 11. Nagrody w konkursach i zawodach dla uczestników.
 12. Dyplomy dla wszystkich dzieci startujących w zawodach.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

REGULAMIN RODZINNEGO  RAJDU  ROWEROWEGO

Dobczyce 7.07.2019

 

I. Cel imprezy:
1. Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia.
3. Zapoznanie uczestników ze szlakami rowerowymi oraz walorami krajobrazowymi i historycznymi Dobczyc i okolic.

II. Organizatorzy:
Małopolski Związek Kolarski, os. Zielone 25, 31-97Kraków, www.mzkol.pl,
tel. 695 269 696, e-mail: marek.kosicki@mzkol.pl .
Strona rajdowa: www.rodzinnerajdyrowerowemalopolska.pl
Osobą odpowiedzialną za organizację rajdu jest prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego Marek Kosicki.

Partnerzy:
Województwo Małopolskie
Urząd Miasta i Gminy Dobczyce
Stowarzyszenie Konstruktorzy Marzeń w Dobczycach

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Małopolskiego

III. Termin i miejsce rajdu:
Rajd odbędzie się dnia 7 lipca 2019 (niedziela).
Zapisy do rajdu od godz. 10.00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach, ul. Szkolna 43.. Start o godz. 12.00.

IV. Zasady uczestnictwa:
1. Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).
2. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
3. Do pełnoprawnego udziału w rajdzie (posiłek, medal, pamiątki, udział w konkursach i zawodach) uprawnia zgłoszenie się w terminie w Biurze Rajdu, wypełnienie karty uczestnictwa i pobranie pakietu startowego
4. Uczestnicy rajdu otrzymują przy zapisie na własność numer startowy, który muszą umieścić na rowerze z przodu na kierownicy. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze.
5. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 11 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie (wzór do pobrania na stronie www.rodzinnerajdyrowerowemalopolska.pl lub do pobrania przy zapisach w biurze rajdu) oraz posiadać kartę rowerową, za co odpowiedzialny jest opiekun podpisujący oświadczenie.
6. Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
7. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego tzn. przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji, straży lub organizatora.
8. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w żadnej postaci.
9. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.
10. Na trasie rajdu występują odcinki szutrowe.
11. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.
12. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo, za co odpowiada opiekun podpisujący oświadczenie).
13. W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat i stosowne uprawnienia.
14. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników.
15. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci do lat 18 na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

V. Gra terenowa „Zwiedzamy Małopolskę”:
Na trasach rajdu znajduje się wiele miejsc szczególnie atrakcyjnych turystycznie, zaznaczonych na mapce tras. Zachęcamy do ich zwiedzenia, tym bardziej ze w niektórych z nich czekają na turystów niespodzianki – zdrapki, za które można wygrać na mecie drobne upominki, bony empiku, a nawet firmowy rower Lapierre.

VI. Zawody dla dzieci:
Zawody dla dzieci będą miały charakter zabawy sportowej na różnych trasach na terenie Centrum o godz. 15.00 w każdej z 6 grup – dziewczęta/chłopcy: do 7 lat (ur. 2012 i młodsi), 8-10 lat (2009-2011) i 11-13 (2006-2008). Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy, a zwycięzcy puchary. Zawody odbędą się o godz. 15.00, zgłoszenia do zawodów w biurze rajdu w godz. 14.15 – 14.45. Kaski obowiązkowe!

VII. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do rajdu można dokonać wyłącznie w dniu rajdu w miejscu zbiórki w Centrum Oświatowo-Sportowym w godz. 10.00 – 11.45. Przy odbiorze pakietu startowego należy oddać podpisane oświadczenie uczestnika (do pobrania w dniu rajdu w miejscu zgłoszeń lub na stronie www.rodzinnerajdyrowerowemalopolska.pl).

VIII. Zasady bezpieczeństwa:
1. Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator przewidział obecność pomocnych służb organizatora, co w żaden sposób nie zwalnia uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.
3. Wszystkie osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym – harmonogramie przejazdu, nie mogą liczyć na pomoc organizatora przy zabezpieczeniu trasy.
4. Trasę należy pokonywać w określonym limicie czasowym określonym w programie, to jest do godz.15.00. Osoby, które nie zakończą rajdu do godz. 15.00 przestają być uczestnikami rajdu.
5. Wszystkie samochody biorące udział w rajdzie będą oznakowane: pilot – Uwaga Rajd Rowerowy; Koniec Rajdu; Ambulans.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

IX. Przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku:
1. Administratorem danych osobowych w związku z rajdem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r Nr 101, poz 926 j.t. ze zm) jest Małopolski Związek Kolarski, 31-971 Kraków, Os. Zielone 25.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnika rajdu. Osobom przysługuje prawo do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie. Organizator może przetwarzać dane osobowe tylko w związku z organizacją rajdu i w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
3. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych.

X. Świadczenia od Organizatorów:
1. udział w rajdzie jest bezpłatny
2. bezzwrotny numer startowy
3. mapka trasy z objaśnieniami
4. pamiątkowy medal
5. oznakowane trasy
6. opieka medyczna i ratownicza
7. gorący posiłek oraz woda mineralna na zakończenie rajdu
8. festyn sportowy, konkursy, zawody
9. nagrody w zdrapkach w grze terenowej „Zwiedzamy Małopolskę”
10. bufet owocowy dla dzieci na trasach Mini
11. nagrody w konkursach i zawodach dla uczestników
12. dyplomy dla wszystkich dzieci startujących w zawodach
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa MałopolskiegoDobcz

REGULAMIN RODZINNEGO  RAJDU  ROWEROWEGO

Gorlice 30.06.2019

 

I. Cel imprezy:

1.       Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.

2.       Propagowanie zdrowego trybu życia.

3.       Zapoznanie uczestników ze szlakami rowerowymi oraz walorami krajobrazowymi i historycznymi Gorlic i okolic.

II. Organizatorzy:

Małopolski Związek Kolarski, os. Zielone 25, 31-97Kraków, www.mzkol.pl,

tel. 695 269 696,  e-mail: marek.kosicki@mzkol.pl .

Strona rajdowa: www.rodzinnerajdyrowerowemalopolska.pl

Osobą odpowiedzialną za organizację rajdu jest prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego Marek Kosicki.

Partnerzy:

Województwo Małopolskie

Urząd Miejski w Gorlicach

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach

 

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

III. Termin i miejsce rajdu:

Rajd odbędzie się dnia 30 czerwca  2019 (niedziela).

Zapisy do rajdu od godz. 10.00  na Stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach.

Start o godz. 12.00 na Stadionie, meta od godz 13 00 na Stadionie.

IV. Zasady uczestnictwa:

1.  Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z  obowiązkowym wyposażeniem roweru: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).

2.  Udział w rajdzie jest bezpłatny.

3. Do pełnoprawnego udziału w rajdzie (posiłek, medal, pamiątki, udział w konkursach i zawodach) uprawnia zgłoszenie się w terminie w Biurze Rajdu, wypełnienie karty uczestnictwa i pobranie pakietu startowego

4.  Uczestnicy rajdu otrzymują przy zapisie na własność numer startowy, który muszą umieścić na rowerze z przodu na kierownicy. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze.

5. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 11 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie (wzór do pobrania na stronie www.rodzinnerajdyrowerowemalopolska.pl lub do pobrania przy zapisach w biurze rajdu) oraz posiadać kartę rowerową, za co odpowiedzialny jest opiekun podpisujący oświadczenie.

6.  Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.

7.  Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego tzn. przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji, straży lub organizatora.

8. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w żadnej postaci.

9.  Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.

10.  Na trasie rajdu występują odcinki szutrowe.

11.   W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.

12.  Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo, za co odpowiada opiekun podpisujący oświadczenie).

13.   W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat i stosowne uprawnienia.

14. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników.

15. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci do lat 18 na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

V. Gra terenowa „Zwiedzamy Małopolskę”:

Na trasach rajdu znajduje się wiele miejsc szczególnie atrakcyjnych turystycznie, zaznaczonych na mapce tras. Zachęcamy do ich zwiedzenia, tym bardziej ze w niektórych z nich czekają na turystów niespodzianki – zdrapki, za które można wygrać na mecie drobne upominki, bony empiku, a nawet firmowy rower Lapierre.

VI. Zawody dla dzieci:

Zawody dla dzieci będą miały charakter zabawy sportowej na różnych trasach na terenie  Stadionu o godz. 15.00 w każdej z 6 grup – dziewczęta/chłopcy: do 7 lat (ur. 2012 i młodsi), 8-10 lat (2009-2011) i 11-13 (2006-2008). Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy, a zwycięzcy puchary. Zawody odbędą się o godz. 15.00, zgłoszenia do zawodów w biurze rajdu w Parku w godz. 14.15 – 14.45. Kaski obowiązkowe!!

VII. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do rajdu można dokonać wyłącznie w dniu rajdu w miejscu zbiórki na stadionie OSiR w Gorlicach w godz. 10.00 – 11.45. Przy odbiorze pakietu startowego należy oddać podpisane oświadczenie uczestnika (do pobrania w dniu rajdu w miejscu zgłoszeń lub na stronie www.rodzinnerajdyrowerowemalopolska.pl).

VIII. Zasady bezpieczeństwa:

 1. Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator przewidział obecność pomocnych służb organizatora, co w żaden sposób nie zwalnia uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.
 3. Wszystkie osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym – harmonogramie przejazdu, nie mogą liczyć na pomoc organizatora przy zabezpieczeniu trasy.
 4. Trasę należy pokonywać w określonym limicie czasowym określonym w programie, to jest do godz.15.30. Osoby, które nie zakończą rajdu do godz. 15.30 przestają być uczestnikami rajdu.
 5. Wszystkie samochody biorące udział w rajdzie będą oznakowane: pilot – Uwaga Rajd Rowerowy; ; Koniec Rajdu; Ambulans.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

 

IX.  Przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku:

1.      Administratorem danych osobowych w związku z rajdem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r Nr 101, poz 926 j.t. ze zm) jest Małopolski Związek Kolarski, 31-971 Kraków, Os. Zielone 25.

2.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnika rajdu. Osobom przysługuje prawo do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie. Organizator może przetwarzać dane osobowe tylko w związku z organizacją rajdu i w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.

3.      Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych.

X.  Świadczenia od Organizatorów:

1.      udział w rajdzie jest bezpłatny

2.      bezzwrotny numer startowy

3.      mapka trasy z objaśnieniami

4.      pamiątkowy medal

5.      oznakowane trasy

6.      opieka medyczna i ratownicza 

7.      gorący posiłek oraz woda mineralna  na zakończenie rajdu

8.      festyn sportowy, konkursy, zawody

9.      nagrody w zdrapkach w grze terenowej „Zwiedzamy Małopolskę”

10.   bufet owocowy dla dzieci na trasie Mini

11.   nagrody w konkursach i zawodach dla uczestników

12.   dyplomy dla wszystkich dzieci startujących w zawodach

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

REGULAMIN RODZINNEGO  RAJDU  ROWEROWEGO

Szczucin 23.06.2019

I. Cel imprezy:

 1. Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 3. Zapoznanie uczestników ze szlakami rowerowymi oraz walorami krajobrazowymi i historycznymi Szczucina i okolic.

II. Organizatorzy:

Małopolski Związek Kolarski, os. Zielone 25, 31-97Kraków, www.mzkol.pl,
tel. 695 269 696, e-mail: marek.kosicki@mzkol.pl .
Strona rajdowa: www.rodzinnerajdyrowerowemalopolska.pl
Osobą odpowiedzialną za organizację rajdu jest prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego Marek Kosicki.

Partnerzy:

Województwo Małopolskie
Urząd Miasta i Gminy Szczucin
Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Małopolskiego

III. Termin i miejsce rajdu:

Rajd odbędzie się dnia 23 czerwca 2019 (niedziela).
Zapisy do rajdu od godz. 10.00 na Placu Parafialnym w Rynku.. Start o godz. 12.00.

IV. Zasady uczestnictwa:

 1. Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).
 2. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 3. Do pełnoprawnego udziału w rajdzie (posiłek, medal, pamiątki, udział w konkursach i zawodach) uprawnia zgłoszenie się w terminie w Biurze Rajdu, wypełnienie karty uczestnictwa i pobranie pakietu startowego
 4. Uczestnicy rajdu otrzymują przy zapisie na własność numer startowy, który muszą umieścić na rowerze z przodu na kierownicy. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze.
 5. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 11 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie (wzór do pobrania na stronie www.rodzinnerajdyrowerowemalopolska.pl lub do pobrania przy zapisach w biurze rajdu) oraz posiadać kartę rowerową, za co odpowiedzialny jest opiekun podpisujący oświadczenie.
 6. Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 7. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego tzn. przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji, straży lub organizatora.
 8. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w żadnej postaci.
 9. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.
 10. Na trasie rajdu występują odcinki szutrowe.
 11. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.
 12. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo, za co odpowiada opiekun podpisujący oświadczenie).
 13. W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat i stosowne uprawnienia.
 14. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników.
 15. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci do lat 18 na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

V. Gra terenowa „Zwiedzamy Małopolskę”:

Na trasach rajdu znajduje się wiele miejsc szczególnie atrakcyjnych turystycznie, zaznaczonych na mapce tras. Zachęcamy do ich zwiedzenia, tym bardziej ze w niektórych z nich czekają na turystów niespodzianki – zdrapki, za które można wygrać na mecie drobne upominki, bony empiku, a nawet firmowy rower Lapierre.

VI. Zawody dla dzieci:

Zawody dla dzieci będą miały charakter zabawy sportowej na różnych trasach na terenie Stadionu przy Parku o godz. 15.00 w każdej z 6 grup – dziewczęta/chłopcy: do 7 lat (ur. 2012 i młodsi), 8-10 lat (2009-2011) i 11-13 (2006-2008). Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy, a zwycięzcy puchary. Zawody odbędą się o godz. 15.00, zgłoszenia do zawodów w biurze rajdu w godz. 14.15 – 14.45. Kaski obowiązkowe!!

VII. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do rajdu można dokonać wyłącznie w dniu rajdu w miejscu zbiórki na Placu Parafialnym Rynku w godz. 10.00 – 11.45. Przy odbiorze pakietu startowego należy oddać podpisane oświadczenie uczestnika (do pobrania w dniu rajdu w miejscu zgłoszeń lub na stronie www.rodzinnerajdyrowerowemalopolska.pl).

VIII. Zasady bezpieczeństwa:

 1. Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator przewidział obecność pomocnych służb organizatora, co w żaden sposób nie zwalnia uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.
 3. Wszystkie osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym – harmonogramie przejazdu, nie mogą liczyć na pomoc organizatora przy zabezpieczeniu trasy.
 4. Trasę należy pokonywać w określonym limicie czasowym określonym w programie, to jest do godz.15.30. Osoby, które nie zakończą rajdu do godz. 15.30 przestają być uczestnikami rajdu.
 5. Wszystkie samochody biorące udział w rajdzie będą oznakowane: pilot – Uwaga Rajd Rowerowy; ; Koniec Rajdu; Ambulans.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

IX. Przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku:

 1.  Administratorem danych osobowych w związku z rajdem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r Nr 101, poz 926 j.t. ze zm) jest Małopolski Związek Kolarski, 31-971 Kraków, Os. Zielone 25.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnika rajdu. Osobom przysługuje prawo do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie. Organizator może przetwarzać dane osobowe tylko w związku z organizacją rajdu i w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
 3. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych.

X. Świadczenia od Organizatorów:

 1. udział w rajdzie jest bezpłatny
 2. bezzwrotny numer startowy
 3. mapka trasy z objaśnieniami
 4. pamiątkowy medal
 5. oznakowane trasy
 6. opieka medyczna i ratownicza
 7. gorący posiłek oraz woda mineralna na zakończenie rajdu
 8. festyn sportowy, konkursy, zawody
 9. nagrody w zdrapkach w grze terenowej „Zwiedzamy Małopolskę”
 10. bufet owocowy dla dzieci na trasie Mini
 11. nagrody w konkursach i zawodach dla uczestników
 12. dyplomy dla wszystkich dzieci startujących w zawodach

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

REGULAMIN RODZINNEGO  RAJDU  ROWEROWEGO

Nowy Targ 25.05.2019

I. Cel imprezy:

 1. Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
 1. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 2. Zapoznanie uczestników ze szlakami rowerowymi oraz walorami krajobrazowymi i historycznymi Nowego Targu i okolic.

II. Organizatorzy:

Małopolski Związek Kolarski, os. Zielone 25, 31-97Kraków, www.mzkol.pl,
tel. 695 269 696,  e-mail: marek.kosicki@mzkol.pl .

Strona rajdowa: www.rodzinnerajdyrowerowemalopolska.pl

Osobą odpowiedzialną za organizację rajdu jest prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego Marek Kosicki.

Partnerzy:

Województwo Małopolskie
Urząd Miasta Nowy Targ

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Małopolskiego

III. Termin i miejsce rajdu:

Rajd odbędzie się dnia 25 maja 2019 (sobota).

Zapisy do rajdu od godz. 10.00  w nowotarskim Rynku. Start w Rynku o godz. 12.00.

Meta w Parku Miejskim im. Adama Mickiewicza.

IV Zasady uczestnictwa:

 1. Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru:
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).
 2. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 3. Do pełnoprawnego udziału w rajdzie (posiłek, medal, pamiątki, udział w konkursach i zawodach) uprawnia zgłoszenie się w terminie w Biurze Rajdu, wypełnienie karty uczestnictwa i pobranie pakietu startowego
 4. Uczestnicy rajdu otrzymują przy zapisie na własność numer startowy, który muszą umieścić na rowerze z przodu na kierownicy. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze.
 5. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 11 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie (wzór do pobrania na stronie rodzinnerajdyrowerowemalopolska.pl lub do pobrania przy zapisach w biurze rajdu) oraz posiadać kartę rowerową, za co odpowiedzialny jest opiekun podpisujący oświadczenie.
 6. Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 7. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego tzn. przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji, straży lub organizatora.
 8. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w żadnej postaci.
 9. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.
 10. Na trasie rajdu występują odcinki szutrowe.
 11. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.
 12. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo, za co odpowiada opiekun podpisujący oświadczenie).
 13. W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat i stosowne uprawnienia.
 14. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników.
 15. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci do lat 18 na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

V Gra terenowa „Zwiedzamy Małopolskę”:

Na trasach rajdu znajduje się wiele miejsc szczególnie atrakcyjnych turystycznie, zaznaczonych na mapce tras. Zachęcamy do ich zwiedzenia, tym bardziej ze w niektórych z nich czekają na turystów niespodzianki – zdrapki, za które można wygrać na mecie drobne upominki, bony empiku, a nawet firmowy rower Lapierre.

VI Zawody dla dzieci:

Zawody dla dzieci będą miały charakter zabawy sportowej na różnych trasach na terenie  Stadionu przy Parku o godz. 15.00 w każdej z 6 grup – dziewczęta/chłopcy: do 7 lat (ur. 2012 i młodsi), 8-10 lat (2009-2011) i 11-13 (2006-2008). Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy, a zwycięzcy puchary. Zawody odbędą się o godz. 15.00, zgłoszenia do zawodów w biurze rajdu w Parku w godz. 14.15 – 14.45. Kaski obowiązkowe!!

VII Zgłoszenia:

Zgłoszenia do rajdu można dokonać wyłącznie w dniu rajdu w miejscu zbiórki na Rynku w Nowym Targu w godz. 10.00 – 11.45. Przy odbiorze pakietu startowego należy oddać podpisane oświadczenie uczestnika (do pobrania w dniu rajdu w miejscu zgłoszeń lub na stronie www.rodzinnerajdyrowerowemalopolska.pl).

VIII Zasady bezpieczeństwa:

 1. Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator przewidział obecność pomocnych służb organizatora, co w żaden sposób nie zwalnia uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.
 3. Wszystkie osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym – harmonogramie przejazdu, nie mogą liczyć na pomoc organizatora przy zabezpieczeniu trasy.
 4. Trasę należy pokonywać w określonym limicie czasowym określonym w programie, to jest do godz.15.30. Osoby, które nie zakończą rajdu do godz. 15.30 przestają być uczestnikami rajdu.
 5. Wszystkie samochody biorące udział w rajdzie będą oznakowane: pilot – Uwaga Rajd Rowerowy; ; Koniec Rajdu; Ambulans.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

IX Przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku:

 1. Administratorem danych osobowych w związku z rajdem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r Nr 101, poz 926 j.t. ze zm) jest Małopolski Związek Kolarski, 31-971 Kraków, Os. Zielone 25.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnika rajdu. Osobom przysługuje prawo do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie. Organizator może przetwarzać dane osobowe tylko w związku z organizacją rajdu i w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
 3. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych.

X Świadczenia od Organizatorów:

 1. udział w rajdzie jest bezpłatny
 2. bezzwrotny numer startowy
 3. mapka trasy z objaśnieniami
 4. pamiątkowy medal
 5. oznakowane trasy
 6. opieka medyczna i ratownicza
 7. gorący posiłek oraz woda mineralna na zakończenie rajdu
 8. festyn sportowy, konkursy, zawody
 9. nagrody w zdrapkach w grze terenowej „Zwiedzamy Małopolskę”
 10. bufet owocowy dla dzieci na trasie Mini
 11. nagrody w konkursach i zawodach dla uczestników
 12. dyplomy dla wszystkich dzieci startujących w zawodach

 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Przewiń do góry